Wednesday, 29 May 2013

FABACEAE


Lathyrus grandiflorus - Parnitha  26.5.13
Lathyrus grandiflorus - Parnitha  26.5.13

Monday, 27 May 2013

ORCHIDACEAE

Epipactis microphila - Parnitha 26.5.13

Epipactis microphila - Parnitha 26.5.13
Epipactis microphila - Parnitha 26.5.13
Epipactis microphila - Parnitha 26.5.13

Sunday, 19 May 2013

ORCHIDACEAE

Neottia ovata (Twayblade) - Parnitha 19.5.13  

                                                            NEW FIND FOR PARNITHA

Neottia ovata (Twayblade) - Parnitha 19.5.13

Wednesday, 15 May 2013

MALVACEAE

Alcea pallida (albino) - Attiki 9.5.13
Alcea pallida (Eastern Hollyhock) - Attiki 9.5.13

Saturday, 11 May 2013

Wednesday, 8 May 2013

Sunday, 5 May 2013

LILIACEAE

Tulipa australis - Ymittos April 2013
Tulipa australis - Ymittos April 2013
Tulipa australis - Ymittos April 2013

Friday, 3 May 2013

ORCHIDACEAE

Orchis provincialis - Ymittos 28.4.13
Orchis provincialis - Ymittos 28.4.13